ماژول بلوتوث HC-05 با برد راه انداز

نقد و بررسی اجمالی

ماژول بلوتوث HC-05 با برد راه انداز

ویژگی ها:

ولتاژ کاری:1.8 تا 3.6 ولت در حالت بدون برد راه انداز

ولتاژ کاری:5 ولت

جریان مصرفی:50 میلی آمپر

وزن:15 گرم

سایز:2.7 در 1.3 سانتی متر

Overview

HC-05 module is an easy to use Bluetooth SPP (Serial Port Protocol) module, designed for transparent wireless serial connection setup.

Serial port Bluetooth module is fully qualified Bluetooth V2.0+EDR (Enhanced Data Rate) 3Mbps Modulation with complete 2.4GHz radio transceiver and baseband. It uses CSR Bluecore 04-External single chip Bluetooth system with CMOS technology and with AFH(Adaptive Frequency Hopping Feature). It has the footprint as small as 12.7mmx27mm. Hope it will simplify your overall design/development cycle.

Specifications

Hardware Features

 • Typical -80dBm sensitivity
 • Up to +4dBm RF transmit power
 • Low Power 1.8V Operation ,1.8 to 3.6V I/O
 • PIO control
 • UART interface with programmable baud rate
 • With integrated antenna
 • With edge connector

Software Features

 • Default Baud rate: 38400, Data bits:8, Stop bit:1,Parity:No parity, Data control: has.

Supported baud rate: 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800.

 • Given a rising pulse in PIO0, device will be disconnected.
 • Status instruction port PIO1: low-disconnected, high-connected;
 • PIO10 and PIO11 can be connected to red and blue led separately. When master and slave

are paired, red and blue led blinks 1time/2s in interval, while disconnected only blue led blinks 2times/s.

 • Auto-connect to the last device on power as default.
 • Permit pairing device to connect as default.
 • Auto-pairing PINCODE:”0000” as default
 • Auto-reconnect in 30 min when disconnected as a result of beyond the range of connection.

AT command Default

How to set the mode to server (master):

1. Connect PIO11 to high level.

2. Power on, module into command state.

3. Using baud rate 38400, sent the “AT+ROLE=1rn” to module, with “OKrn” means setting successes.

4. Connect the PIO11 to low level, repower the module, the module work as server (master).

AT commands: (all end with rn)

1. Test command:

Command Respond Parameter
AT OK

2. Reset

Command Respond Parameter
AT+RESET OK

3. Get firmware version

Command Respond Parameter
AT+VERSION? +VERSION:<Param> OK Param : firmware version

Example:

AT+VERSION?rn

+VERSION:2.0-20100601

OK

4. Restore default

Command Respond Parameter
AT+ORGL OK

Default state:

Slave mode, pin code :1234, device name: H-C-2010-06-01 ,Baud 38400bits/s.

5. Get module address

Command Respond Parameter
AT+ADDR? +ADDR:<Param> OK Param: address of Bluetooth module

Bluetooth address: NAP: UAP : LAP

Example:

AT+ADDR?rn

+ADDR:1234:56:abcdef

OK

6. Set/Check module name:

Command Respond Parameter
AT+NAME=<Param> OK Param: Bluetooth module name (Default :HC-05)
AT+NAME? +NAME:<Param> OK (/FAIL) Param: Bluetooth module name (Default :HC-05)

Example:

AT+NAME=HC-05rn set the module name to HC-05

OK

AT+NAME=ITeadStudiorn

OK

AT+NAME?rn

+NAME: ITeadStudio

OK

7. Get the Bluetooth device name:

Command Respond Parameter
AT+RNAME?<Param1> 1. +NAME:<Param2> OK 2. FAIL Param1,Param 2 : the address of Bluetooth device

Example: (Device address 00:02:72:od:22:24,name:ITead)

AT+RNAME? 0002,72,od2224rn

+RNAME:ITead

OK

8. Set/Check module mode:

Command Respond Parameter
AT+ROLE=<Param> OK Param: 0- Slave 1-Master 2-Slave-Loop
AT+ ROLE? +ROLE:<Param> OK Param: 0- Slave 1-Master 2-Slave-Loop

9. Set/Check device class

Command Respond Parameter
AT+CLASS=<Param> OK Param: Device Class
AT+ CLASS? 1. +CLASS:<Param> OK 2. FAIL Param: Device Class

10. Set/Check GIAC (General Inquire Access Code)

Command Respond Parameter
AT+IAC=<Param> 1.OK 2. FAIL Param: GIAC (Default : 9e8b33)
AT+IAC +IAC:<Param> OK Param: GIAC (Default : 9e8b33)

Example:

AT+IAC=9e8b3frn

OK

AT+IAC?rn

+IAC: 9e8b3f

OK

11. Set/Check — Query access patterns

Command Respond Parameter
AT+INQM=<Param>,<Param2>, <Param3> 1.OK 2. FAIL Param: 0——inquiry_mode_standard 1——inquiry_mode_rssi Param2: Maximum number of Bluetooth devices to respond to Param3: Timeout (1-48 : 1.28s to 61.44s)
AT+ INQM? +INQM :<Param>,<Param2>, <Param3> OK Param: 0——inquiry_mode_standard 1——inquiry_mode_rssi Param2: Maximum number of Bluetooth devices to respond to Param3: Timeout (1-48 : 1.28s to 61.44s)

Example:

AT+INQM=1,9,48rn

OK

AT+INQMrn

+INQM:1, 9, 48

OK

12. Set/Check PIN code:

Command Respond Parameter
AT+PSWD=<Param> OK Param: PIN code (Default 1234)
AT+ PSWD? + PSWD :<Param> OK Param: PIN code (Default 1234)

13. Set/Check serial parameter:

Command Respond Parameter
AT+UART=<Param>,<Param2>,<Param3> OK Param1: Baud Param2: Stop bit Param3: Parity
AT+UART? +UART=<Param>,<Param2>, <Param3> OK Param1: Baud Param2: Stop bit Param3: Parity

Example:

AT+UART=115200,1,2,rn

OK

AT+UART?

+UART:115200,1,2

OK

14. Set/Check connect mode:

Command Respond Parameter
AT+CMODE=<Param> OK Param: 0 – connect fixed address 1 – connect anyaddress 2 – slave-Loop
AT+ CMODE? + CMODE:<Param> OK Param: 0 – connect fixed address 1 – connect any address 2 – slave-Loop

15. Set/Check fixed address:

Command Respond Parameter
AT+BIND=<Param> OK Param: Fixed address (Default 00:00:00:00:00:00)
AT+ BIND? + BIND:<Param> OK Param: Fixed address (Default 00:00:00:00:00:00)

Example:

AT+BIND=1234,56,abcdefrn

OK

AT+BIND?rn

+BIND:1234:56:abcdef

OK

16. Set/Check LED I/O

Command Respond Parameter
AT+POLAR=<Param1,<Param2> OK Param1: 0- PIO8 low drive LED 1- PIO8 high driveLED Param2: 0- PIO9 low drive LED 1- PIO9 high drive LED
AT+ POLAR? + POLAR=<Param1>,<Param2> OK Param1: 0- PIO8 low drive LED 1- PIO8 high drive LED Param2: 0- PIO9 low drive LED 1- PIO9 high drive LED

17. Set PIO output

Command Respond Parameter
AT+PIO=<Param1>,<Param2> OK Param1: PIO number Param2: PIO level 0- low 1- high

Example:

1. PIO10 output high level

AT+PI0=10,1rn

OK

18. Set/Check – scan parameter

Command Respond Parameter
AT+IPSCAN=<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK Param1: Query time intervalParam2 : Query duration Param3 : Paging interval Param4 : Call duration
AT+IPSCAN? +IPSCAN:<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK Param1: Query time interval Param2 : Query duration Param3 : Paging interval Param4 : Call duration

Example:

AT+IPSCAN =1234,500,1200,250rn

OK

AT+IPSCAN?

+IPSCAN:1234,500,1200,250

19. Set/Check – SHIFF parameter

Command Respond Parameter
AT+SNIFF=<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK Param1: Max time Param2: Min time Param3: Retry time Param4: Time out
AT+ SNIFF? +SNIFF:<Param1>,<Param2>,<Param3>,<Param4> OK Param1: Max time Param2: Min time Param3: Retry time Param4: Time out

20. Set/Check security mode

Command Respond Parameter
AT+SENM=<Param1>,<Param2> 1. OK 2. FAIL Param1:0——sec_mode0+off

1——sec_mode1+ non_secure

2——sec_mode2_ service

3——sec_mode3_l ink

4——sec_mode_u nknown

Param2:

0——hci_enc_mod e_off

1——hci_enc_mod e_pt_to_pt

2——hci_enc_mod e_pt_to_pt_and_b cast

AT+ SENM? + SENM:<Param1>,<Param2> OK Param1:0——sec_mode0+off

1——sec_mode1+ non_secure

2——sec_mode2_ service

3——sec_mode3_l ink

4——sec_mode_u nknown

Param2:

0——hci_enc_mod e_off

1——hci_enc_mod e_pt_to_pt

2——hci_enc_mod e_pt_to_pt_and_b cast

21. Delete Authenticated Device

Command Respond Parameter
AT+PMSAD=<Param> OK Param: Authenticated Device Address

Example:

AT+PMSAD =1234,56,abcdefrn

OK

22. Delete All Authenticated Device

Command Respond Parameter
AT+ RMAAD OK

23. Search Authenticated Device

Command Respond Parameter
AT+FSAD=<Param> 1. OK 2. FAIL Param: Device address

24. Get Authenticated Device Count

Command Respond Parameter
AT+ADCN? +ADCN:<Param> OK Param: Device Count

25. Most Recently Used Authenticated Device

Command Respond Parameter
AT+MRAD? + MRAD:<Param> OK Param: Recently Authenticated Device Address

26. Get the module working state

Command Respond Parameter
AT+ STATE? + STATE:<Param> OK Param: “INITIALIZED” “READY” “PAIRABLE” “PAIRED” “INQUIRING” “CONNECTING” “CONNECTED””DISCONNECTED” “NUKNOW”

27. Initialize the SPP profile lib

Command Respond Parameter
AT+INIT 1. OK 2. FAIL

28. Inquiry Bluetooth Device

Command Respond Parameter
AT+INQ +INQ: <Param1>, <Param2>, <Param3> …. OK Param1:Address Param2 : Device Class Param3 : RSSI Signal strength

Example:

AT+INITrn

OK

AT+IAC=9e8b33rn

OK

AT+CLASS=0rn

AT+INQM=1,9,48rn

At+INQrn

+INQ:2:72:D2224,3E0104,FFBC

+INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1

+INQ:1234:56:0,1F1F,FFC0

+INQ:1234:56:0,1F1F,FFC1

+INQ:2:72:D2224,3F0104,FFAD

+INQ:1234:56:0,1F1F,FFBE

+INQ:1234:56:0,1F1F,FFC2

+INQ:1234:56:0,1F1F,FFBE

+INQ:2:72:D2224,3F0104,FFBC

OK

29. Cancel Inquiring Bluetooth Device

Command Respond Parameter
AT+ INQC OK

30. Equipment Matching

Command Respond Parameter
AT+PAIR=<Param1>,<Param2> 1. OK 2. FAIL Param1 :Device Address Param2:Time out

31. Connect Device

Command Respond Parameter
AT+LINK=<Param> 1. OK 2. FAIL Param : Device Address

Example:

AT+FSAD=1234,56,abcdefrn

OK

AT+LINK=1234,56,abcdefrn

OK

32. Disconnect

Command Respond Parameter
AT+DISC 1. +DISC:SUCCESS OK 2. +DISC:LINK_LOSS OK 3. +DISC:NO_SLC OK 4. +DISC:TIMEOUT OK 5. +DISC:ERROR OK Param : Device Address

33. Energy-saving mode

Command Respond Parameter
AT+ENSNIFF=<Param> OK Param : Device Address

34. Exerts Energy-saving mode

Command Respond Parameter
AT+ EXSNIFF =<Param> OK Param : Device Address

Application Example

This is a demo that HC-05 is a master device and communicates to hc-06.

Step 1. Push the mode switch to CMD

Step 2. Power on, module enter command state

Step 3. Using baud rate 38400, send the ―AT+ROLE=1rn‖ to module, with ―OKrn‖ means setting successes.

Step 4. Send ―AT+CMODE=1rn‖, set HC-05 connect to any address, with ―OKrn‖ means setting successes.

نمایش ادامه مطلب
نظرات کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماژول بلوتوث HC-05 با برد راه انداز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها0

 • جدیدترین
 • مفیدترین
 • دیدگاه خریداران

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

هیچ پرسشی یافت نشد

  برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

  نقد و بررسی