طراحی سلف و ترانسفورماتور در مدارهای الکترونیکی

نقد و بررسی اجمالی

طراحی سلف و ترانسفورماتور در مدارهای الکترونیکی و الکترونیک قدرت

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ، ﯾﮏ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ادوات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ آیسی، ﻣﻘﺎوﻣﺖ، ﺧﺎزن، دﯾﻮد، ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر و … و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ادوات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻒ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ در ادوات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻒ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻠﻒ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎده از ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد. ﭘﺲ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻒ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر را ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

اطلاعات کتاب

نام کامل کتاب: طراحی سلف و ترانسفورماتور در مدارهای الکترونیکی و الکترونیک قدرت

نویسندگان: مهندس کورش خلج منفرد – مهندس پیمان حق گویی

تاریخ انتشار: 1395

ناشر: انتشارات پیدار

تعداد صفحات: 232

شابک: 9-15-8672-600-978

نوبت چاپ: چاپ اول

فصلهای کتاب

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻓﺼﻞ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮور و ﯾﺎدآوری اﺻﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻠﻒ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
 • ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع سلف های ﻣﺒﺪل های ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ، ﺳﻠﻒ های AC، ﺳﻠﻒ ﻓﯿﻠﺘﺮ ورودی و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻓﻼی بک ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی داده ﻣﯽﺷﻮد.
 • ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺮﯾﺎن (CT) و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر AC ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.

اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، ﮐﻤﮑﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ بنماید.

عناوین آموزشی

برخی از مهمترین عناوین آموزشی این کتاب به قرار زیر می باشد:

 • طراحی سلف AC
 • طراحی سلف با انواع هسته های پودر مثل پودر آهن
 • طراحی سلف فیلتر
 • طراحی سلف dc
 • طراحی سلف با فاصله هوایی
 • طراحی ترانسفورماتور فرکانس بالا
 • طراحی ترانسفورماتور سوییچینگ
 • طراحی ترانسفورماتور فلای بک
 • طراحی ترانسفورماتور AC
 • روش لیتز کردن سیم و کار با فویل مسی و محاسبه انواع تلفات و …
نظرات کاربران
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طراحی سلف و ترانسفورماتور در مدارهای الکترونیکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

پرسش و پاسخ

  برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

  نقد و بررسی