504 واژه تخصصی برق

504 واژه تخصصی برق

504 واژه تخصصی برق

1: Communication=ارتباط ، مخابره اطلاعات

کلمات هم خانواده : Communicate=ارتباط برقرار کردن ؛ Telecommunication=مخابرات

مثال: Microwave technology is extensively used for point to point telecommunication = تکنولوژی مایکروویو به طور گسترده ای برای مخابرات نقطه به نقطه استفاده می شود.

2: Sensitivity=حساسیت

کلمات هم خانواده : Sense=حسگر ، حس کردن ؛ Sensor=ابزار سنجش تغیرات ؛ Sensitive=حساس

مثال: A sensor ‘s  sensitivity indicates how much the sensor output changes when the measured quantity changes = حساسیت یک حسگر نشان می دهد که چه مقدار خروجی حسگر تغییر می کند هنگامی که کمیت اندازه گیری شده تغییر می کند.

3:Generation=تولید ، نسل ، تولید الکتریسیته

کلمات هم خانواده : Generate=تولید کردن ؛ Generator=ژنراتور ، مولد

مثال: Under such low pressure، the electric field causes positive ions generated from the residual gas in a tube to accelerate and bombared the cathode = تحت چنین فشار پایینی ، میدان الکتریکی سبب می شود تا یون های مثبت تولید شده از گاز باقی مانده در لامپ ، شتاب بگیرد و کاتد بمباران کنند.

حمزه پورنادری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.